Jobba hos oss?

RFSL

Volontär arbete? – Vi är alltid intresserade av volontärer.

Anställning? – Vi söker en projektledare för RFSL Newcomers Malmö

Arbetsprövning? – Vi tar inte emot personer i behov av arbetsrehabilitering just nu.

Praktik? – Ansökningar om praktikplatser öppnas först Mars 2022.


Posted on 20/12-2021

Projektledare för RFSL Newcomers Malmö

Vill du vara med och göra skillnad för hbtqi-personer som är asylsökande? RFSL Malmö driver verksamheten RFSL Newcomers Malmö, med insatser för att stötta och vägleda asylsökande hbtqi-personer socialt och juridiskt, och vi söker nu en projektledare på 75% som kan leda och administrera verksamheten löpande mellan januari 2022 – augusti 2022.

RFSL Malmö är en av 36 avdelningar i Sverige under riksförbundet RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter). RFSL har sedan 1950 arbetat för hbtqi-personers mänskliga rättigheter i Sverige och världen – en av världens äldsta hbtqi-organisationer. RFSL Malmö är en medlemsstyrd förening, och vi arbetar med frågor för samtliga inom hbtqi-målgruppen och har vår egen styrelse med egna stadgar. Vi har aktiva nätverk och grupper som arbetar med bland annat bi/pan/queer-frågor, asylsökandes rättigheter och hälsa, queera föräldrar och seniorers hälsa. 

RFSL Newcomers Malmös verksamhet innefattar dels juridisk rådgivning och socialt stöd för den asylsökande, men också påverkansarbete och kampanjande för intressena som representeras. RFSL Newcomers Malmö erbjuder vardagsvis meningsfulla aktiviteter för målgruppen och på mindre regelbunden basis större event. Påverkansarbetet och medvetenhetsspridandet av målgruppens intressen sker kontinuerligt genom seminarier och föreläsningar, och inte minst under Pride-månaderna.

Verksamhetens olika delar upprätthålls främst av ett team eldsjälar till volontärer, och som projektledare är du en del av detta team med ett ansvar att leda teamet och föra det löpande arbetet framåt. Insatserna som Newcomers bedriver finansieras under projektperioden till stor del av Länsstyrelsen Skånes Tillfälliga Insatser för Asylsökande (TIA). Det innebär att du som projektledare även ansvarar för att följa upp och rapportera till bidragsgivaren löpande om hur bidraget förvaltas. Projektledaren är även ansvarig att rapportera månadsvis till styrelsen, och ha en löpande dialog med styrelsen om projektets utveckling. Tjänsten kräver att en kan förhålla sig till de interna delarna av vår löpande verksamhet samt de externa i form av administration och rapportering tillika sprida medvetenhet och kunskap om asylsökande hbtqi-personers situation. 

Är du den vi söker?

För att lyckas i rollen som projektledare för RFSL Newcomers Malmö ser vi gärna att du har:

 • Yrkeserfarenhet inom pedagogisk verksamhet och/eller inom integration för nyanlända och/eller asylsökande 
 • Kunskaper om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och normkritik
 • Kunskap om barn- och ungas livsvillkor och/eller barn och unga i asylprocess och migration
 • Yrkeserfarenhet av att arbeta inom projektstyrd verksamhet och med bidragsstyrda förhållanden
 • Yrkeserfarenhet av att arbeta med bidragsgivare, tillika att söka och fullfölja bidragsbaserade projekt
 • Erfarenhet av att arbeta med grupper såväl som med enskilda individer; erfarenhet av att arbeta inom förening eller icke-statlig organisation
 • Kunskaper inom processledning och/eller projektledning
 • Minst treårig samhällsvetenskaplig eftergymnasial utbildning
 • Erfarenhet av att arbeta med Office och Canva

Ansökningsperioden slutar 15 dagar efter att annonsen lagts ut, den 3/1 2022. Vid intresse, skicka in din ansökan, innehållande CV och personligt brev, till malmo@rfsl.se. Om du har frågor om tjänsten kan du höra av dig till Noah@malmo.rfsl.se. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök så snart som möjligt, och som senast den 3/1 2022. 

Varmt välkommen med din ansökan!


Project Manager for RFSL Newcomers Malmö

Do you want to be part of making a difference for LGBTQI persons who are asylum seekers? RFSL Malmö runs the project RFSL Newcomers Malmö, with efforts to support and guide asylum seeking LGBTQI people socially and legally, and we are now looking for a project manager serving at 75% who can lead and administer the project continuously between January 2022 – August 2022.

RFSL Malmö is one of 36 branches in Sweden under the national association RFSL (National Association for the Rights of Homosexuals, Bisexuals, Transgender, Queer and Intersex Persons). Since 1950, RFSL has worked for the human rights of LGBTQI people in Sweden and the world – one of the world’s oldest LGBTQI organizations. RFSL Malmö is a member-run association, and we work with issues for everyone within the LGBTQI target group and have our own board and our own bylaws. We have active networks and groups that work with, among other things, bi / pan / queer issues, asylum seekers’ rights and health, queer parents and seniors’ health.

RFSL Newcomers Malmö’s activities include legal advice and social support for the asylum seeker, but also advocacy work and campaigning for the interests represented. RFSL Newcomers Malmö offers everyday meaningful activities for the target group, and on a less regular basis, larger events. The advocacy and awareness-spreading work of the target group’s interests take place continuously through seminars and lectures, and not least during the Pride months.

The various parts of the projects are mainly maintained by a team of passionate volunteers, and as a project manager you are part of this team with a responsibility to lead the team and take the ongoing work forward. The initiatives that Newcomers conduct are financed during the project period largely by the County Administrative Board of Skåne’s Temporary Initiatives for Asylum Seekers (TIA). This means that you as a project manager are also responsible for following up and reporting to the donor on an ongoing basis on how the grant is managed. The project manager is also responsible for reporting monthly to the board, and having an ongoing dialogue with the board about the project’s development. The role requires that one can manage the internal parts of our ongoing activities as well as the external ones in the form of administration and reporting as well as spreading awareness and knowledge about the situation of asylum-seeking LGBTQI people.

Are you the one we are looking for?

To succeed in the role of project manager for RFSL Newcomers Malmö, we would like you to have:

 • Professional experience in educational activities and / or in integration for new arrivals and / or asylum seekers
 • Knowledge of human rights, the Convention on the Rights of the Child and criticism of norms
 • Knowledge of the living conditions of children and young people and / or children and young people in the asylum process and migration
 • Professional experience of working in project-driven activities and with grant-driven conditions
 • Professional experience of working with grantors, as well as applying for and completing grant-based projects
 • Experience of working with groups as well as with individuals; experience of working in an association or non-governmental organization
 • Knowledge in process management and / or project management
 • At least three years of post-secondary education in the field of social science 
 • Experience of working with Office and Canva

The application period ends 15 days after the add was posted, on the 3/1 2022. To apply, send your CV and cover letter in pdf format, to malmo@rfsl.se. If you have any questions about the position, please send these to noah@malmo.rfsl.se. Vi are continuously working with the reqruitment process, so apply as soon as possible, and the latest on the 3/1 2022. 

Looking forward to your application!