Styrelsearbetet

ÅRSMÖTE 2021RFSL

KALLELSE OCH DAGORDNING

ÅRSMÖTE 2021 RFSL MALMÖ

Datum: söndagen den 28:e mars 2021

Tid: kl. 14.00

Plats: Zoom, länk skickas till alla medlemmar som anmäler sig. Och din anmälan skickar du till valberedningen@malmo.rfsl.se

Vill Du engagera dig i mänskliga rättigheter, HBTQI-frågor och vad som kan göras i RFSL Malmö så finns det möjlighet nu! 

Som medlem i RFSL Malmö kallas du alltså härmed till årsmöte söndagen den 28:e mars 2021 kl. 14.

Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmötet kommer att finnas tillgängliga senast två veckor innan årsmötet – de skickas till alla som anmält sig till mötet.

Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Sista motionsdag är fredagen den 26:e februari. Motioner skickas via vanlig post till RFSL Malmö, Box 4036, 203 11 Malmö eller via e-post till malmo@rfsl.se

Röstberättigade på mötet är medlemmar med giltigt medlemskap.

Välkomna önskar RFSL Malmös styrelse.

 

DAGORDNING:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötepresidium
 5. a) Mötesordförande
 6. b) Mötessekreterare
 7. c) Val av protokolljusterare
 8. d) Val av rösträknare
 9. Fastställande av dagordningen
 10. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 11. Revisorns berättelse
 12. Fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Propositioner
 15. Motioner
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
 17. Val:
 18. a) Styrelse
 19. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
 20. Ordförande

III. Kassör

 1. Övriga ordinarie ledamöter**
 2. Ersättare
 3. b) Kongressombud
 4. c) Valberedning
 5. d) Revisor
 6. e) Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 8. Mötets avslutande

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

————-

RFSL Malmös styrelse

Val av styrelse sker på årsmötet som hålls varje år före mars månads utgång.
Styrelsen består i dagsläget av ordförande och 4 ledamöter. De övriga ledamöterna ska vara lägst fyra till antalet och väljs på två respektive ett år. Antalet suppleanter ska vara lägst två och väljs på ett eller två år.

Målsättningen är, med utgångspunkt i RFSL:s feministiska och antirasistiska värdegrund, en jämlik styrelse med bred erfarenhetsbas.

Tvåspråkighet, svenska och engelska,  är en fördel, då mycket av styrelsens jobb är på svenska, men våra möten  ofta hålls på engelska, då vi är en internationell samling.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder för närvarande cirka en gång i månaden, men styrelsearbetet pågår löpande. Föreningens samtliga medlemmar har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid styrelsens möten. Du är mycket välkommen att sitta med på våra möten.

Styrelseprotokoll

Protokoll förs vid varje styrelsemöte och är tillgängligt för envar medlem som önskar ta del av det. Alla protokoll finns på kontoret, Stora Nygatan 18.

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du antingen maila respektive styrelseledamot eller nå hela styrelsen via malmo@rfsl.se


Vid Årsmötet 28 mars 2021 valdes följande styrelse;

Styrelsen 2021

Noah Bohm, ordförande

Magnus Eriksen, kassör

Samuel Goldstein, sekreterare

Anna Jastrzembska, ledamot

Leiya Hansen, ledamot

Jonas Alexander David, ledamot

Claes Gylling, vice kassör

Philipp’ Marra, ledamot

Detlef Schultze, ledamot

Taggar:

Styrelsearbete