Delegationsordning

StyrdokumentRFSL

Denna delegationsordning är upprättad 2011-04-29 (uppdaterad 2012-12-02 och 2013-02-28)

Ändring av delegationsordningen skall göras om verksamheten, dess
verksamhetsansvariga eller styrelsen anser det nödvändigt med anledning av att
förutsättningar förändrats eller om efterlevnaden av delegationen visat sig bristfällig.
Delegationen är indelad i följande ämnen:
1. Verksamhet
2. Personal
3. Representation
4. Ekonomi
Varje ämne har uppdelats på följande beslutsinstanser:
· Årsmötet
· Avdelningens styrelse
· Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör
· Kassör
· Styrgruppen för Regnbågsfestivalen
· Verksamhetsledare/Projektledare/Anställda
· Medlemmar/Aktivister
Ärenden som inte entydigt faller inom ramen för given delegation skall hänskjutas till
närmast högre beslutsnivå.
1. Verksamhet
1.1 Årsmötet Beslutar om verksamhetsplan och budget.
1. 2. Avdelningens styrelse Beslut om projektansökningar. Beslut inom ramen för av
årsmötet fastställd verksamhetsplan. Arbetar fram förslag till verksamhetsplan.
1. 3. Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör: Brådskande beslut om
projektansökningar, delges styrelsen och protokollförs vid nästa styrelsemöte.
1. 4. Verksamhetsledare/Projektledare/Anställda Verkställighet av verksamhetsplanen.
Arbetar fram nya projektförslag och projektansökningar.
1. 5. Medlemmar/Aktivister Verkställighet av verksamhetsplanen. Arbetar fram nya
projektförslag och projektansökningar.
1.6. Styrgruppen för Regnbågsfestivalen Beslut om projektansökningar.
Beslut inom ramen för av årsmötet fastställd verksamhetsplan för Regnbågsfestivalen.
Arbetar fram förslag till verksamhetsplan för Regnbågsfestivalen.
2. Personal
2.1 Årsmötet
2. 2. Avdelningens styrelse
Beslut om och ändring av arbetsordning för personalen. Inrättande av nya tjänster.
Anställning, förhandlingar och anställningsupphörande av tillsvidareanställd personal.
2. 3. Ordförande Löpande arbetsgivaransvar
2. 4. Verksamhetsledare/Projektledare/Anställda
2. 5. Medlemmar/Aktivister
3. Representation
3.1 Årsmötet Beslut om representation på RFSL:s kongress samt förtroenderåd.
3. 2. Avdelningens styrelse Beslut om permanent representation i andra organisationer.
Beslut om vem som har ansvar för presskontakt.
3. 3. Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör: Tillfällig representation.
Officiella uppvaktningar. Brådskande beslut om representation eller presskontakt, delges
styrelsen och protokollförs vid nästa styrelsemöte.
3. 4. Verksamhetsledare/Projektledare/Anställda Tillfällig representation i direkt anslutning till planerad verksamhet eller projekt, delges styrelsen och protokollförs vid nästa styrelsemöte.
3. 5. Medlemmar/Aktivister Tillfällig representation i direkt anslutning till planerad
verksamhet eller projekt, delges styrelsen och protokollförs vid nästa styrelsemöte.
3. 6. Styrgruppen för Regnbågsfestivalen Beslutar om vem som har ansvar för
presskontakt för Regnbågsfestivalen.
4. Ekonomi

 

4.1 Årsmötet
Beslut om budget. Fastställande av ev. Styrelsearvoden. Fastställande av
resultatdisponering, resultat- och balansräkning.

 

4. 2. Avdelningens styrelse
Gör årsbokslut och budget. Gör budgetanvisningar och budgetramar till projekt och
verksamheter.
Beslut om firmatecknare, attestordning och fullmakter.
Beslut om och revidering av delegationsordning.
Ekonomisk uppföljning.
Omdisponeringar inom av årsmötet fastställd budget.
Fleråriga avtal avseende kostnader för lokaler, telefon, internet, el etc.
Inköp som överstiger 500 kr.
Arbetar fram förslag till verksamhetsbudget.
Beslut om fastställande av reviderad projektbudget under
löpande verksamhetsår.
Beslut om ev. löner för timanställda (ex. skolinfo)
Beslut om projektredovisningar.

 

4. 3. Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör: Brådskande avtal avseende
kostnader för lokaler, telefon, internet, el etc. (3 firmatecknare) Rapporteras till styrelsen.
Brådskande beslut om projektredovisningar (3firmatecknare). Rapporteras till styrelsen.

 

4. 4. Kassör
Beslut om kostnadsersättningar upp till 500 kr till aktivister.
Ansvar för löpande bokföring, återrapportering till styrelsen varje möte. Ansvarar
tillsammans med projektledare för att projektredovisning görs och läggs fram till styrelsen.
Ansvar för att skattedeklarationer skickas in varje månad.
4. 5. Verksamhetsledare/Projektledare/Anställda Inköp inom ramen för projektbudget upp till 3000 kr. Rapporteras löpande till styrelsen. Ansvarar tillsammans med kassören för att projektredovisning görs och läggs fram till styrelsen.
4. 6. Medlemmar/Aktivister Inköp inom ramen för av styrelsen, verksamhetsledare eller
projektledare beslutad budget, understigande 500 kr.
Attestordning
Föreningens firma tecknas av tre personer i förening, dessa utses av styrelsen.
Föreningen har totalt tre stycken firmatecknare. Attestanter utses av styrelsen.
Utbetalningar och räkningar attesteras innan utbetalning sker av kassören. Om
utbetalningen är ställd till en med attesträtt, ska en annan attestera utbetalningen. Man
attesterar aldrig sina egna utbetalningar.
Om utbetalningen är ställd till kassören själv, ska två andra attestera den utbetalningen.
Attestering sker genom underskrift på verifikationen, innan utbetalning sker.
4.7. Styrgruppen för Regnbågsfestivalen
Beslutar inom ramen för projektbudget. Äger rätt att besluta att teckna avtal för
Regnbågsfestivalens räkning. Teckningsrätten har dock firmatecknarna. Uppföljning av
verksamheten rapporteras löpande till styrelsen. Ansvarar tillsammans med kassören för
att projektredovisning görs och läggs fram till styrelsen. Gör utvärdering och arbetar fram förslag till projektbudget för kommande år.
Styrgruppen för Regnbågsfestivalen utser en medlem i styrgruppen att vara ansvarig för
löpande uppföljningsrapport till styrelsen.