Konfliktshanteringsplan för RFSL Malmö

StyrdokumentRFSL

Gällande från april 2011 tillsvidare
Målet för styrelsen är att inkludera alla medlemmar och aktivister och verka för en trygg och välkomnande föreningsmiljö där RFSL Malmös grundvärden efterlevs. Styrelsen ska sträva efter att förebygga konflikter och strukturerat lösa konflikter som uppstår.
Förebyggande av konflikt genom att:
– Ha en uppdaterad delegationsordning för alla ansvarsposter och roller i föreningen.
– Ha en tydlig struktur både externt, med genomskinlighet i verksamheten och styrande dokument tillgängliga för medlemmar, och internt med förberedda möten, dagordning och rutiner.
– Gå styrelseutbildning för hela styrelsen så vi har tillräcklig med kunskap för att göra ett bra arbete.
– Ha gemensamma mötesregler.
– Ha husregler för det gemensamma lokalen.
Vid en konflikt

 

Kontakta närmaste ansvarig om sådan finns och om situationen tillåter detta, annars direkt kontakta
ordförande för föreningen.
Om ovanstående inte fungerar, kontaktar ordförande extern person, tex revisorer, för medling.