Årsmöte 2017

RFSL

Ny tid för ajournerat årsmöte

 

Hej!

 

Välkommen till fortsättningen på RFSL Malmös årsmöte!

 

Vi ber om ursäkt för dröjsmålet och hoppas att så många som möjligt kan komma!

 

Tid och datum: måndagen den 19 juni. Mingel och fika 19, mötet inleds 19:30 

 

Plats: RFSL Malmös lokal, Stora Nygatan 18. 

 

Om du har någon du vill nominera till styrelsen, vänligen kontakta valberedning@malmo.rfsl.se

 

Väl mött!

RFSL Malmö

 

DAGORDNING (punkterna 2, 5 samt 10-19 är aktuella):

1.    Årsmötets öppnande

2.    Fastställande av röstlängd

3.    Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

4.    Val av årsmötespresidium

5.    Mötesordförande

6.    Mötessekreterare

7.    Val av protokolljusterare

8.    Val av rösträknare

9.    Fastställande av dagordningen

10. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

11. Revisorernas berättelse

12. Fastställande av resultat- och balansräkning

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

14. Propositioner

15. Motioner

16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

17. Val:

Styrelse

Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen

Ordförande

Kassör

Övriga ordinarie ledamöter**

Ersättare

Kongressombud

Valberedning

Revisorer

Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

18. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

19. Mötets avslutande

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

 

Du får detta meddelande eftersom du har sagt att du accepterar att få e-post från RFSL.