Årsmöte 2019

RFSL

KALLELSE OCH DAGORDNING
ÅRSMÖTE RFSL MALMÖ

Datum: söndagen den 31 mars

Tid: kl. 15
kl. 14 bjuder vi på kakor, kaffe och umgänge

Plats: RFSL Malmö, Stora Nygatan 18, Malmö

Vill Du engagera dig i mänskliga rättigheter, HBTQ-frågor och vad som kan göras i RFSL Malmö så finns det plats nu!

Som medlem i RFSL Malmö kallas du härmed till årsmöte söndagen den 31 mars 2019 kl. 15 i föreningens lokal på Stora Nygatan 18 i Malmö.

Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmötet kommer att finnas tillgängliga i föreningens lokaler senast två veckor före årsmötet. Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Sista motionsdag är söndagen den 3 mars. Motioner skickas via vanlig post till RFSL Malmö, Box 4036, 203 11 Malmö eller via e-post till malmo@rfsl.se.

Du som medlem har möjlighet att nominera kandidater till ordförandeposten, styrelseledamöter samt ledamöter i valberedning. Nomineringen mejlas till valberedningen@malmo.rfsl.se. Den du nominerar ska vara tillfrågad och vara villig att ta på sig uppdraget. För nomineringar ska vara giltig ska den innehålla namn, personnummer eller medlemskapsnummer, telefonnummer, mejladress på den som nomineras och namn, personnummer eller medlemskapsnummer på den som nominerar.

Röstberättigade på mötet är de medlemmar som kan uppvisa giltigt medlemskort eller giltig legitimation, så att vi kan kolla upp ditt medlemskap via medlemsregistret.

Välkomna önskar RFSL Malmös styrelse.

DAGORDNING:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötepresidium
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Val av protokolljusterare
d) Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorns berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
13. Val:
a) Styrelse
I. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
II. Ordförande
III. Kassör
IV. Övriga ordinarie ledamöter**
V. Ersättare
b) Kongressombud
c) Valberedning
d) Revisor
e) Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

Du får detta meddelande eftersom du har sagt att du accepterar att få e-post från RFSL.