Motion

Årsmötet 2022-03-20RFSL

RFSL-Malmös årsmöte 20220320

Skriven av Lars Hector

RFSL Malmö har länge varit en klubb mest för ungdomar. Men 2019 startades ett Seniorprojekt, riktat till äldre, och i synnerhet för ”ofrivilligt ensamma äldre HBTQ-personer”.

Äntligen skulle en åsidosatt och känslig grupp få ett eget ställe att mötas på, där man kunde möta både jämnåriga, äldre och yngre – eftersom verksamheten uttryckligen skulle vara ”generationsöverskridande”. Initiativtagare till verksamheten var mångårige RFSL-medlemmen Claes Gylling. Han har varit den eldsjäl som de facto har drivit denna verksamhet fram till och med Lucia i fjol.

Han har hållit verksamheten i Seniorprojektet igång med spännande och välbesökta evenemang så gott som varje söndag sedan dess, på ett Corona-säkert sätt, trots pandemin-restriktioner och annat.

Med hjälp av frivilliga RFSL-seniorer har projektet också, förutom söndagarna, kunnat erbjuda den populära café-verksamheten i RFSL’s lokal nästan alla tisdagar och torsdagar. Verksamheten har blivit en viktig och återkommande del i seniorernas vardag.

På grund av en polisanmälan – som på intet vis har med varken Seniorklubben eller med Radio RFSL att göra – mot Claes Gylling uppmanades han genom dekret / uppmaning från RFSL Förbundsstyrelse, att från och med Lucia 2021 avhålla sig från verksamhet och besök, både inom Seniorprojektet och Radio RFSL, samt likaså att ej besöka klubblokalen.

Uppmaningen/eg. Portförbjudan påstås förbli i kraft så länge som en eventuell polisutredning pågår. Vi i Seniorgruppen är självklart mycket upprörda och ledsna över detta och vi fruktar att båda dessa verksamheter får svårt att överleva om han inte snarast uppmanas att återvända till sina verksamheter enligt nedanstående yrkande.

Yrkande:

Vi yrkar därför att årsmötet beslutar · att återinsätta Claes Gylling i Seniorgruppen som dess ledare · att uppmana honom att åter vara verksam inom Radio RFSL · att hans ”uppmanan att ej besöka klubblokalen” omedelbart upphör.

Nota bene; Claes är informerad om denna, min och mina vänners, motion och har svarat att han är villig att snarast återuppta sitt arbete inom RFSL på vis som denna motion yrkar.

Malmö den 16 februari 2022 Lars Hector, RFSL-medlem sedan 1970 Samt flertalet andra RFSL-medlemmar i Malmö som instämmer i denna motions yrkanden, bl a.: Eva och Marie von Bahr Gert och Thomas Wilkens Johansson Meeri Onérva Liimatainen Gabriele ”Gabi” Reinberger och Ewa Domaradzka Birgitta Nilsson, initiativtagare till RFSL Seniorklubb


Motionssvar:

Yrkande: att återinsätta Claes Gylling i Seniorgruppen som dess ledare, att uppmana honom att åter vara verksam inom Radio RFSL, att hans ”uppmanan att ej besöka klubblokalen” omedelbart upphör.

Styrelsens förslag till beslut: att avslå motionen.

Under mitten av December 2021 blev ordförande för RFSL Malmö delgiven uppgifter från en visselblåsare. Styrelsemedlemmen Claes Gylling anklagades för brott av sexuell natur där målsägande är en del av målgruppen för Newcomers. Sedan kongressen 2021 finns det en tydlig policy kring hur vi hanterar anklagelser av den sorten. Den lyder:

Gemensamma regler för volontärverksamhet: Fastställd av RFSL:s kongress, oktober 2021 Vid misstanke om brott inom verksamheten ska alltid polisanmälan upprättas av avdelningen. Den brottsutsatta kan, om den vill, förbli anonym i polisanmälan. Avdelningen ska meddela förbundet via förbundsordförande och förbundets verksamhetschef inom 24 timmar efter att informationen nått avdelningen. Om den som är misstänkt finns i verksamheten ska den omedelbart fråntas sina arbetsuppgifter. Den som blivit utsatt ska omedelbart erbjudas samtalsstöd av professionell part. De berörda i sammanhanget ska informeras och ges stöd i form av samtal och handledning. Vid en fällande dom, eller om omständigheterna så kräver, lös arbetstagaren/volontären från anställningen/uppdraget.

Där det föreligger misstanke om brott, måste vi följa vår nationella policy, och låta rättsväsendets utredning ta den tid som krävs. Lars Hectors motion kan därför inte behandlas utan att gå emot de gemensamma bestämmelserna. Det skulle krävas en motion till kommande kongress för att förändra den nuvarande policyn.

Att ta bort uppmaningarna mot Claes Gylling, som är att inte agera i enlighet med sitt uppdrag under det att utredningen är igång, anser styrelsen vore att strida mot policyn och dess mål att agera objektivt och gå efter polisutredningens resultat. Motionen yrkar dessutom för ett detaljstyrande för nästkommande styrelses arbete, vilket inte heller är något nuvarande styrelse stödjer.