RFSL Malmö Årsmöte 2024

Om ossRFSL

Kallelse

ÅRSMÖTE 2024 RFSL MALMÖ

Datum: torsdagen den 11 april, 2024

Tid: kl. 18:00 – 21:00

Plats: RFSL Malmö, Stora Nygatan 42

Anmäl dig till årsmötet på malmo@rfsl.se

Välkommen!


Handlingarna kommer att finnas tillgängliga i föreningens lokaler senast två veckor före årsmötet. Du kan också hitta dokumenten nedan

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Sista dag för motioner är torsdagen den 14 mars. Motioner skickas till malmo@rfsl.se.

Som medlem har du möjlighet att nominera kandidater till posten som ordförande, styrelseledamöter och ledamöter i valberedningen. Nomineringen mailas till valberedningen@malmo.rfsl.se. Den nominerade måste vara tillfrågad och villig att åta sig uppgiften. För att en nominering ska vara giltig måste den innehålla namn, telefonnummer och e-postadress. Detta gäller både den som nominerar och den som nomineras. Sista dag för nomineringar är måndagen den 18 mars.

Röstberättigade på mötet är medlemmar med giltigt medlemskap.


 DAGORDNING:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

4. Val av årsmötepresidium

a) Mötesordförande

b) Mötessekreterare

c) Val av protokolljusterare

d) Val av rösträknare

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

7. Revisorns berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

11. Val:

a) Styrelse

I. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen

II. Ordförande

III. Kassör

IV. Övriga ordinarie ledamöter*

V. Ersättare

b) Valberedning

c) Revisor

d) Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

12. Propositioner

13. Motioner

14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

15. Mötets avslutande

*vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses


Verksamhetsberättelsen


Revisionsberättelsen


Bokslutet


Verksamhetsplanen


Budgetplanen


Valberedningens förslag