Revisionsberättelse

Årsmötet 2022-03-20RFSL

Årsmötet 2022-03-20 RFSL Malmö

Rapport om årsbokslutet

Uttalande

Jag har utfört en revision av årsbokslutet för RFSL:s Malmöavdelning för år 2021. Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid
upprättande av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

● identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

● skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

● utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

● drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

● utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i
enlighet med bokföringslagen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för RFSL:s
Malmöavdelning för år 2021.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Anmärkning

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdrage skatt och sociala avgifter vid flera tillfällen
inte betalats i rätt tid.

Maria Danckler
Auktoriserad revisor