Kallelse till RFSL Malmö årsmöte

Årsmötet 2022-03-20RFSL

Kallelse

Årsmöte 2022 RFSL Malmö 

Datum: Söndagen den 20 Mars

Tid: 15:00

Plats: Zoom, länk skickas till alla medlemmar som anmäler sig per email:

Malmo@rfsl.se

Vi erbjuder även möjligheten att delta från vår lokal, på Stora Nygatan 18. Reservation krävs, först till kvarn, vi har 19 platser. Reservera på malmo@rfsl.se

Mötet kommer att vara på svenska, och engelska vid behov. För hjälp med tolk till andra språk, skriv till oss så gör vi vårt bästa för att fixa det. 

Handlingarna för ärenden som ska behandlas vid årsmötet kommer att finnas tillgängliga i vår lokal, senast två veckor innan årsmötet. Även på vår hemsida.

www.malmo.rfsl.se

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, nämligen söndagen den 20 februari. Motioner skickas via e-post till malmo@rfsl.se, eller med vanlig post. RFSL Malmö, Box 4036, 203 11 Malmö.

Som medlem har ni rätt att nominera kandidater ordförandeposten, styrelseledamöter, och till valberedningen. Nomineringar skickar ni via e-post, valberedningen@malmo.rfsl.se. Den som nomineras ska vara tillfrågad, och villig att ta sig an uppdraget. Glöm inte namn, telefonnummer, och e-postadress till både den som nomineras och den som nominerar.

Röstberättigade på mötet är personer med giltigt medlemskap. 

Välkomna önskar RFSL Malmö styrelse!

Se över våra stadgar?

https://malmo.rfsl.se/om-oss/styrdokument/stadgar-rfsl-malmo/

Dagordningen är spikad, i enlighet med våra stadgar:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
 5. Mötesordförande
 6. Mötessekreterare
 7. Val av protokolljusterare
 8. Val av rösträknare
 9. Fastställande av dagordningen
 10. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 11. Revisorernas berättelse
 12. Fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Propositioner
 15. Motioner
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
 17. Val:
 18. Styrelse
 19. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
 20. Ordförande.
 21. Kassör
 1. Övriga ordinarie ledamöter**
 2. Ersättare
 3. Kongressombud
 4. Valberedning
 5. Revisorer
 6. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 8. Mötets avslutande.

RFSL’s Malmöavdelning

Stora Nygatan 18

211 37 Malmö

epost:malmo@rfsl.se

mobil: 0760 214990

www.malmo.rfsl.se

org nr: 846001-3413