Årsmötet kallelse 2023  

Om ossRFSL

KALLELSE 

ÅRSMÖTE 2023 RFSL MALMÖ

Datum: söndagen den 07 maj, 2023

Tid: kl. 13:00 – 16:00

Vid behov, fortsätter vi årsmötet söndagen den 14 maj, 2023. Tid: kl. 13:00 – 16:00

Plats: Google Meets, länk skickas till alla medlemmar som anmäler sig. Anmälan gör ni per e-mail: malmo@rfsl.se

Vi erbjuder även möjligheten att delta på Google Meets från vår lokal, på Stora Nygatan 18, Malmö. Reservation krävs, först till kvarn, vi har maximalt 30 platser. För att reservera skriv till: malmo@admin

Du hittar handlingarna för årsmötet på den här sidan.


På grund av förseningarna med att inhämta nödvändig dokumentation för revisionen kan vi inte fortsätta med årsmötet på den initialt utsatta tiden (19 mars). För att följa det demokratiska förfarandet har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet och skicka ut en ny kallelse med begärd 6 veckors varsel, så att all dokumentation är klar och medlemmarna kan göra upp planer på att närvara vid det nya mötet.


Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmötet kommer att finnas tillgängliga i föreningens lokaler senast två veckor före årsmötet. Ni kommer även att kunna hitta dokumenten på vår hemsida: https://malmo.rfsl.se/ 

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Sista motionsdag är söndagen den 9 April. Motioner skickas till malmo@rfsl.se.

Du som medlem har möjlighet att nominera kandidater till ordförandeposten, styrelseledamöter samt ledamöter till valberedningen. Nomineringen mejlas till valberedningen@malmo.rfsl.se. Den som nomineras ska vara tillfrågad och villig att ta sig an uppdraget. För att en nominering ska vara giltig, ska den innehålla namn, telefonnummer, och e-mail adress. Det gäller både för den som nominerar, och den som nomineras. 

Röstberättigade på mötet är medlemmar med giltigt medlemskap.

Välkomna önskar RFSL Malmös styrelse. 


 DAGORDNING:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

4. Val av årsmötepresidium

a) Mötesordförande

b) Mötessekreterare

c) Val av protokolljusterare

d) Val av rösträknare

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

7. Revisorns berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

11. Val:

a) Styrelse

I. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen

II. Ordförande

III. Kassör

IV. Övriga ordinarie ledamöter**

V. Ersättare

b) Kongressombud

c) Valberedning

d) Revisor

e) Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

12. Propositioner

13. Motioner

14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

15. Mötets avslutande

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses