Brev från ordförande

Årsmötet 2022-03-20RFSL

Årsmötet 2022-03-20 RFSL Malmö

Skriven av Noah Bohm, ordförande i RFSL Malmö

När vår styrelse tillträdde i början av April var vi fortfarande mitt under en pandemi, som skulle komma att från och till prägla årets arbete. Det fungerade trots detta bra att genomföra våra verksamheter, tillika styrelsearbetet säkert och effektivt.

Vi hade då ett händelserikt år framför oss, med World Pride, RFSLs förbundskongress och nya nätverksgrupper och verksamheter som skulle få etablera sig tillsammans med de redan etablerade nätverken/verksamheterna. Vi etablerade utskott som fokuserade på bidragsansökningar och anställningsrelaterade frågor, och där via kartlade vi och ansökte om fler anslag. En hel del av målsättningen genomfördes, medan en mindre del inte kunde genomföras på grund av tids och kapacitetsbrist.

Att mål och förväntningar stämmer överens med medverkandes kapacitet och tid är grundläggande för att kunna arbeta med varandra och för styrelsen att genomföra uppdraget kollektivt på ett bra och lyckat sätt. Att styrelsen arbetar kollektivt, stöttar varandra och är samarbetsvilliga, är också av stor vikt i styrelsens arbete. Jag hoppas nästkommande styrelse kan fortsätta att utveckla utskotten och styrelsens arbetsstrategi; att strategiskt delegera genom utskotten för att effektivisera arbetet för både styrelsen, volontärer och anställda- förankrat i kommande styrelsemedlemmars mål och förväntningar. Grunden som lades i år möjliggör det för nästkommande år. Styrelsen, anställda, volontärer och praktikanter, arbetade tillsammans fram mångsidiga och viktiga gräsrotsförankrade event för World Pride. Allt viktigt skapande under Pride och löpande genom året lyfte vår avdelning. Fler blev under året aktiva i våra verksamheter, vi etablerade fler samarbeten med föreningar och näringsliv i Malmö och fick utmärkelsen “Årets Avdelning” av Förbundskongressen 2021.